Vacatures


Vacature gedetacheerde (1 full-time of 2 part-time)

voor een verlof wegens bijzondere opdracht

voor VZW Die-es-lekti-kus, www.LetOp.be, Frans na OKAN en Copain français


Doelstelling van de projecten

 • LetOp (www.letop.be, van VZW Eureka Die-’s-Lekti-kus): sensibiliseren, informeren en vaardiger maken van de onderwijswereld op het gebied van leerstoornissen en leerproblemen.
 • Frans na OKAN (www.fransnaokan.be): expertise inzake Frans na OKAN-onderwijs (en Frans voor bijzondere doelgroepen in het algemeen) verzamelen en beschikbaarder maken voor het onderwijs
 • Copain français (http://fransnaokan.be/copain-francais/): oprichten van een buddy-systeem in regio Leuven voor het bieden van ondersteuning Frans aan ex-OKAN-leerlingen (i.s.m. Stad Leuven)


Aanbod

 • Eén full-time of twee part-time gedetacheerden van het onderwijs, waarvan minstens één leerkracht Frans voor 1 jaar, verlengbaar. Het project loopt 2 schooljaren: september 2018-augustus 2020.
 • Ter info : vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden van het onderwijs kunnen tijdelijk gedetacheerd worden naar een organisatie buiten de school. Daar werken ze aan een opdracht in het belang van het onderwijs, zie https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/werken-het-onderwijs/detachering-voor-leraren
 • De opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Anny Cooreman (Eureka), Nadine Janssens (KS Leuven) & Karen Lahousse (KU Leuven).
 • Kantoor in Eureka Die-’s-Lekti-kus, Diestsesteenweg 57, Linden/Lubbeek.
 • Flexibele invulling van uren; deels thuiswerk mogelijk.
 • Indien 2 part-timers: verdeling takenpakket in samenspraak met het hele team en op basis van de concrete expertise en interesses van de kandidaten.


Takenpakket

I. vakdidactische taken voor jaar 1

Fase 1 (september-december 2018)

 • Opstart beschrijving van de doelgroep: leerlingen uit OKAN-onderwijs die instromen in de reguliere lessen Frans en leerlingen met bijzondere noden bij het leren van Frans als tweede taal.
 • In kaart brengen van bestaande leermiddelen voor deze doelgroepen.
 • Contact leggen met organisaties en personen die expertise hebben inzake Frans na OKAN.
 • Literatuurstudie: wetenschappelijke onderbouwing van didactiek voor leerders die niet het normale stramien voor vreemde talen volgen en een inhaalmanoeuvre moeten doen.
 • Participerende observatie (minstens in fase 1), zowel in het vak Frans na OKAN (met de Leerweg op Maat Frans) als in Eureka Onderwijs. Wekelijks co-teaching Frans voor specifieke doelgroepen; observatie en beschrijving van de onderwijspraktijken; beschrijving van potentiële problemen; participatief verslag.

Fase 2 (januari-maart 2018)

 • Optimalisatie van het bestaande materiaal voor Frans na OKAN en materiaal Eureka Onderwijs
 • Ontwikkeling van instructievideo’s en audiovisuele oefeningen die aansluiten bij de Leerweg op Maat ontwikkeld aan de KS Leuven en Eureka Onderwijs. Eureka zal hierbij technisch ondersteunen.
 • Ontwikkelen van geschreven instructies van het lesmateriaal zodat dit beschikbaar gesteld kan worden via de website LetOp.
 • Optimalisatie van hulpmiddelen om woorden aan te leren. Geschikte woordenlijsten optimaliseren.
 • 2 modules e-learning gericht op leerkrachten vreemde talen die werken met de bijzondere doelgroepen.
  • Aanzet tot de ontwikkeling van taal”spelen” voor Frans na OKAN, waarin leerlingen het lexicale en grammaticale niveau overstijgen in een logische communicatieve context.

Fase 3 (april-juni 2019)

 • In kaart brengen van noden van de groep innovatieve leerkrachten die al werken met deze doelgroepen.
 • Interviews regelen met scholen over hun aanpak van Frans na OKAN, als aanzet voor de publicatie van een boek over flexibele leerwegen voor ex-OKAN’ers.
 • Aanzet van het toegankelijk maken van “leren leren” technieken voor leerkrachten die lesgeven aan ex-OKAN’ers:
  • ontwikkeling van korte YouTube films met didactische tips & tricks voor leerkrachten Frans en vreemde talen van bijzondere doelgroepen (specifiek Frans na OKAN en Frans voor leerlingen met bijzondere noden).
 • Finaliseren van eerste versie map met tips voor scholen en leerkrachten over inhaalmanoeuvres voor Frans.

Werkwijze

 • De gedetacheerde(n) zal/zullen op regelmatige basis overleggen met en samenwerken met de drie coördinatoren van de projecten: gezamenlijke vergadering om de 4 à 6 weken.
 • Participerende observatie minstens 1x per week.
 • Na een inloopperiode van één maand zal er gevraagd worden om op regelmatige basis één voorlopige fiche (draft) te produceren rond specifieke topics zoals: beschrijving van de doelgroep, literatuurstudie, overzicht relevante YouTube filmpjes, tips voor leerlingen, tips voor leerkrachten in functie van hun noden, praktijkvoorbeelden van hoe scholen omgaan met de doelgroep, enz.. Deze fiches zullen dienen als basis voor de ontwikkeling van een map en boek (zie hieronder).
 • Optimalisatie van het bestaand leermateriaal voor Frans na OKAN en leerlingen met bijzonder noden voor Frans en ontwikkeling van nieuw lesmateriaal.
 • Map voor scholen en leerkrachten met tips over inhaalmanoeuvres voor Frans
 • Gepubliceerd boek met praktijkvoorbeelden over flexibele leerwegen voor Frans na OKAN (naar het voorbeeld van https://www.lannoo.be/nl/flexibele-leerwegen over flexibele leerwegen in het algemeen)

Verwachte output indien verlengd tot 2 jaar


II. Doorlopende (praktische) taken (bij verlenging ook voor het 2de jaar)

Ondersteunende taken VZW Die-’s-Lektikus Eerste hulp bij leerstoornissen, www.LetOp.be:

 • Meewerken aan 6 e-nieuwsbrieven/jaar, vooral over het thema Frans
 • Bekendmaking en sensibilisering acties en project VZW Die-’s-Lekti-kus: LetOp, ADIBib, Lees Voor! Vlaanderen. Facebookpagina’s Letop en Eureka ADIBib opvolgen.
 • Vertegenwoordiging op beurzen, studiedagen, congressen waarvan 1 internationaal.
 • Contacten leggen met relevante organisaties zodat minstens 4 organisaties uit het netwerk zelf van de LetOp-agenda gebruik maken.
 • Contact onderhouden met het oog op verspreiding van expertise inzake leerstoornissen en verdere sensibilisering: streven naar minstens 2 formele of informele contactmomenten per jaar met bv. Universiteit Leuven peiltoetsen, SOL cel speciale onderwijsleermiddelen, Type 6 blinden en slechtzienden, Omzettingscentra blinden en slechtzienden, VZW Luisterpunt, Unia, …

Voor Copain français:

Copain français is een ‘buddy-project’ waarbij vrijwilligers, bv. leerkrachten in opleiding en (ex-)leerkrachten Frans, op regelmatige basis een leerling uit de doelgroep individueel begeleiden.

 • Recruteren en selecteren van vrijwilligers.
 • Vrijwilligers opleiden (kort) en opvolgen.
 • Evaluatie 2x per jaar, bijsturing.
 • Beschrijving van relevante expertise opgedaan binnen deze werking.

Voor Frans na OKAN

Praktische hulp bij organisatie studiedagen (max 2 per jaar).


Procedure sollicitatie

 • Stuur vóór 10 augustus uw dossier per e-mail naar anny.cooreman@eurekaleuven.be; nadine.janssens@ksleuven.be; karen.lahousse@kuleuven.be
 • Uw dossier bevat de volgende documenten:
  • CV
  • Motivatiebrief
  • Voorstelling van jezelf d.m.v. een PowerPoint presentatie
  • Ingevulde vragenlijst (zie www.letop.be/vacatures)
 • Indien uw sollicitatie weerhouden wordt, zal u dit op 11 augustus per e-mail vernemen.
 • Een (groeps)sollicitatie zal georganiseerd worden op 13 augustus tussen 15 en 22 uur en/of op dinsdag 21 augustus vanaf 19u30.

 

.