NLD

NLD

(Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren".)

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met NLD hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. Ruim 65% van de communicatie vindt non-verbaal plaats. De leerling met NLD kan deze signalen moeilijk interpreteren en voor zichzelf toepassen. Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, visuele informatie, vrienden maken en zelfredzaamheid.

Mogelijk zwakke kanten:

Visueel ruimtelijke vaardigheden
 • problemen met weg vinden op school, besef van tijd
 • moeite met het houden van overzicht
 • problemen met herkenning en organisatie van visueel - ruimtelijke informatie

Waarnemen en aandacht
 • moeite met verbanden leggen

Cognitief
 • weinig aandacht voor visuele en tactiele informatie
 • zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip
 • zwak probleemoplossend vermogen en zwak gebruik van strategieën
 • moeite met flexibel denken
 • weinig systematische aanpak

Motorische vaardigheden
 • houterig, traag
 • moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
 • zwak evenwicht

Sociale vaardigheden
 • non-verbale signalen (gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen
 • moeite om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden
 • moeilijke relatie met leeftijdsgenoten
 • weinig sociaal inlevingsvermogen
Mogelijk sterke kanten:

Verbale vaardigheden
 • vlug en vlot praten en lezen
 • zeer rijke woordenschat

Geheugen
 • verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden.
 • geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen

Automatiseren
 • eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen

Aandacht
 • concentratie en aandacht: auditief en verbaal
 • muzikale aanleg
 • absoluut gehoor

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's

Accepteren
 • aanvaard dat de leerling veel vragen stelt.
 • respecteer de behoefte aan routinematig en soms 'slaafs' gedrag.

Begeleiding
 • respecteer een evenwicht tussen empathie en het bewaren van afstand.
 • let niet alleen op wat de leerling zegt, maar vooral wat de leerling doet. Geef veel oefeningen
 • bied instructie (verbaal) stap voor stap aan. Controleer begrip.
 • leer te vragen wat de ander bedoelt.
 • bereid voor op veranderingen.
 • ondersteun in conflictsituaties.
 • wees beducht voor 'pesten'.
 • maak verwachtingen expliciet en verbaal kenbaar.
 • leer met humor omgaan en relativeren.

Compenseren
 • geef een A4 met een voorinstructie van de lesstof. Geef een kopie zonder plaatjes.
 • laat gebruik maken van hulpmiddelen: laptop, rekenmachine, strategiekaarten enz.
 • geef extra tijd.
 • overhoor mondeling en stel ook feitenvragen.
 • beperk de omvang van de taak.
 • kijk nota's regelmatig na of geef kopietjes.
 • help om de spullen en nota's op orde te houden (mappen, balkjes, kleuren, enz.)

Dispenseren
 • laat bepaalde leerinhouden overslaan.

Remediëren
 • leer handelingen verbaal te ondersteunen.
 • leer strategieën aan.
 • geef stappenplannen voor de diverse vakken.
 • maak samen een foutenanalyse en leer zoeken naar de juiste oplossing (terug regels erbij nemen, enz.). Laat dit ook verwoorden.
Don'ts

Begeleiding
 • aannemen dat de leerling de uitleg begrijpt.
 • onvoorspelbaar gedrag tonen.
 • veel tekst laten overschrijven van het bord.
 • uitsluitend visuele instructie geven.
 • lange schrijfopdrachten geven.
 • verplichten altijd aan spel/sport mee te doen. Wel: 'Zoek naar zinvolle activiteiten'.
 • taalgebruik
 • gebruik van figuurlijke taal, woordgrapjes, ironische opmerkingen, enz.
 • in discussie gaan.

Gedrag
 • behandelen als de andere klasgenoten.
 • dwingen tot sociaal gedrag.
 • zware sancties stellen als de leerling te laat komt.
 • verwachten dat ze non-verbale seintjes begrijpen. Wel: 'Kijk niet alleen boos maar zeg dat je boos bent'.
 • sociaal inlevingsvermogen verwachten.
 • ruimtelijk-visueel materiaal als ondersteuning geven.
 • materiaal met ingewikkelde lay-out en plaatjes.
 • complexe visuele schema's. Wel: 'Uitleg geven in woorden.

Vakken die problemen kunnen geven:
Alle vakken: begrijpen van teksten, kern van verhaal, verwerken van informatie
Wiskunde: meetkundig tekenen, rekensymbolen, formules en toepassingen ervan
Zaakvakken: lezen van grafieken, tabellen, abstracte begrippen, zien te veel details
Sport: samenspel, zwakke coördinatie grove motoriek
Plast. opv.: fijne motorische vaardigheden
Aardrijkskunde: kaartlezen, topografie