Letop nieuwsbrief 060 - december 2008 - 01 dec 2008
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief n°60, december, 2008

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Nieuwsbrief
In de periode november-december verschijnt voortaan één nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief mag je half januari verwachten. Die heeft als thema 'sticordi'-maatregelen.
Heb je  een voorbeeld, tip of getuigenis uit de praktijk?
Mail dan naar contact@letop.be. Wij bieden het platform om materialen en tips uit te wisselen.

Nieuwe Digiboeken
Deze maand verschijnen weer nieuwe A-digiboeken. Daar kan de leerling meteen mee aan de slag. Check de volledige lijst. Let op! Er zijn ook B-Digiboeken, die zijn niet helemaal leesklaar. De gebruiker moet zelf fouten verbeteren en de leesvolgorde bepalen. Lees aandachtig de info.

in het nieuws

Leerzorg
De Vlaamse regering keurde recent het voorontwerp 'Leerzorg' voor een 1ste maal goed. Dit samen met een afsprakennota. Daarin staan de vragen waar over men nog kan debatteren, voor een 2de goedkeuring volgt. De onderwijsminister wil de plannen voor 'Leerzorg' realiseren in consensus met het onderwijsveld. Bijsturingen blijven mogelijk.

Meer zorg
GOKINZO toetste het leerzorgkader aan de praktijk. Vanuit deze toetsing formuleert een studiegroep randvoorwaarden. Nodig voor het zorgaanbod en de omkadering in de gewone basisscholen. GOKINZO is een netoverschrijdend overlegplatform van 1550 praktijkmensen. Het ijvert voor gelijke onderwijskansen, inclusief zorgverbreding in het Vlaamse basisonderwijs. Een verzoekschrift aan de regeringsleden en het Vlaams Parlement is in de maak. Op de website www.meerzorg.be vind je meer info vanaf 5 december 2008.

Voordelig software aankopen
De voorleessoftware Kurzweil 3000 of Sprint Plus aankopen met 55% korting? Ouders en scholen kunnen dit tot eind december 2008. Ouders kopen aan via de school. De school zelf contacteert haar begeleidingsdienst. De actie geldt voor alle onderwijsnetten en niveaus in Vlaanderen. Ze loopt met de steun van Cera en in samenwerking met de onderwijskoepels en de producenten.  Hoe je aan de slag kan met deze software lees je verder in deze nieuwsbrief.

Over dyslexie en dyscalculie
Op 7 november sprak prof. dr. Annemie Desoete in 'De Madammen' op Radio2 over leerstoornissen. Ze gaf op een bevattelijke manier uitleg over dyslexie en dyscalculie. Beluister het interview opnieuw via de site van het SIG.

nieuw op letop

Handelingsgericht werken op school
Een aanpak waarbij ouders, school, CLB (en het kind) intensief samenwerken.
Het model 'handelingsgericht werken' werd ontwikkeld in Nederland. Yolande Schulpen en Hugo Van de Veire vertaalden het voor het Vlaamse Onderwijs. Ze beschrijven in dit artikel de werkwijze aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Op onze site vind je ook een recensie van hun boek.

Handelingsgericht werken op school (2)
Lieven Coppens maakte een verslag van de studiedag waarop de werkwijze werd voorgesteld. Hij licht vooral de zes uitgangspunten toe. Die zijn overgenomen uit de handelingsgerichte diagnostiek. Dit verslag verscheen eerder in de nieuwsbrief leren.

Praktijkvoorbeeld - handelingsplan basisonderwijs
Stefaan Dewaele stelt zijn document 'handelingsplan' ter beschikking. Daarin vier rubrieken: omschrijving van het probleem, doelen op korte en lange termijn, uitvoering en evaluatie. Voor de opstelling ervan werken de zorgcoördinator, klasleerkracht en CLB nauw samen.

Praktijkvoorbeeld - handelingsplan secundair onderwijs
Bekijk dit voorbeeld van een 'handelingsplan taalvaardigheid'. Met signalering, resultaten van toetsen en de aanpak tot nu toe. Verder ook de doelen, organisatie, gegeven hulp en evaluatie. Chris Van Echelpoel werkte dit uit. Hij is medewerker taalbeleid aan de Arteveldehogeschool Gent.

Timmie, een stoute kleuter?
Een zorgcoördinator begeleidt een kleuter met storend gedrag. Dat het gaat om een laag zelfbeeld is niet meteen duidelijk. Ze vertelt over haar eigen groeiproces. En over het vallen en opstaan bij het coachen van de kleuterjuf. Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift 'Zorgbreed', 1e jaargang.

in de letop-kijker

CLB, school, ouders en leerling als team
Deze vragenlijsten uit de map 'Leerzorg' kan je downloaden. Ze helpen om een duidelijke kijk te krijgen op de zorgvraag van een leerling. Er zijn lijsten voor de leerkracht, de zorg- of leerlingbegeleider en de ouders. Zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs. De rode map 'Leerzorg' is in elke school en CLB aanwezig.

Aan de slag met voorleessoftware
Leerlingen stapsgewijs leren werken met de software Sprint of Kurzweil? Om die handig te gebruiken bij het lezen, schrijven en studeren? Of zelf snel aan de slag gaan met deze programma's? Dat kan met deze fiches uit de groene map 'Surfplank'. Per programma een tiental fiches. Ook fiches die je op weg zetten bij het werken met de gratis software 'Deskbot'.

we signaleren

Handelingsplan BO
Van handelingsplanning tot handelingsplan in het buitengewoon onderwijs. Deze brochure beschrijft het proces van de handelingsplanning. Scholen kunnen ze als leidraad gebruiken. Ze is te downloaden op de site van de Entiteit Curriculum .

Zorgkompas
Sinds kort is er ook een online-versie van Zorgkompas. Dit digitaal leerlingvolgsysteem steunt op het handelingsgericht werken. Het maakt een grondige analyse vanuit een ruime beeldvorming.  Brengt de behoeften op vlak van ondersteuning en opvoeding in kaart. Werkt met concrete doelen. Stelt concrete interventies voor. Vertaalt die in handelingsplannen, met aandacht voor de opvolging en evaluatie.

oproepen

Onderzoek rekenproblemen
Aan de UGent loopt een groot onderzoek naar kinderen met rekenproblemen. Om na te gaan wat die kinderen, hun ouders, leerkrachten en CLB-medewerkers nodig hebben. En met welke aanpak ze toch op hun niveau onderwijs kunnen volgen. In 2009 bevraagt men kinderen, ouders, school en CLB. Bekijk de oproep en werk mee.

Vacature Doctoraalbursaal dyslexieonderzoek
Het Odysseusproject Leesonderzoek in Vlaanderen start een onderzoeksproject. Bij studenten die zich aanmelden met dyslexie in het hoger onderwijs. Men onderzoekt de validiteit van recent ontwikkelde tests. Het longitudaal onderzoek gebeurt in samenwerking BSH. Bekijk de vacature.

agenda-tips

Letop-agenda
Bekijk de agenda van december en januari met een overzicht van studiedagen, lezingen en cursussen. Het aanbod richt zich zowel naar ouders als mensen in het onderwijs.

VVL-congres
De Vlaamse Vereniging Logopedisten organiseert haar 30e congres op 12 december aan de UAntwerpen te Wilrijk. Het thema is 'therapie'. Alle domeinen uit de logopedie komen aan bod. De voormiddag verloopt plenair. De namiddag in sessies die parallel lopen. Bekijk het programma op de VVL-site.

Infosessies en opleidingen Sprint
T&I, de producent van Sprint is verhuisd en heet vanaf nu Jabbla. Nieuw is dat men naast de gratis infosessies over Sprint ook opleidingen organiseert. Zowel voor leerlingen basisonderwijs en secundair als voor leerkrachten. Een opleiding kost  € 20 en duurt een halve dag. Elke deelnemer  werkt aan een computer.

Studiedagen *Eureka* Onderwijs
*Eureka* Onderwijs organiseert verschillende studiedagen in de loop van januari 2009. Onderwerpen zijn ondermeer: het voorkomen en aanpakken van rekenproblemen en het remediëren van spelling. Bekijk het aanbod.

Studiedagen SIG
Tijdens de krokusvakantie 2009 organiseert het SIG tal van studiedagen. Ondermeer 'dyslexie bij 16-jarigen' en 'leerlingen met autisme' in het gewoon onderwijs. Check het volledige aanbod.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 10 januari 2009.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven