Letop nieuwsbrief 083 - februari 2012 - 01 feb 2012
Letop! : nieuwsbrief
Nieuwsbrief header

nieuwsbrief februari, 2012

In deze nieuwsbrief kan je klikken op alle blauwe items.

letop-nieuws

Campagne oproep
In maart/april voeren we samen met Luisterpuntbibliotheek een campagne rond lezen en dyslexie. Gebruikt je school ADIBoeken en DAISYboeken? Wil je als school deelnemen aan de campagne? mail je gegevens naar info@letop.be.

Dyslexiesoftware verzonden naar de scholen
De Vlaamse Regering trekt voor het lopende schooljaar 444.000 euro uit voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Elke onderwijsinstelling kon een gratis softwarepakket aanvragen. Dat is ondertussen verstuurd naar de geselecteerde scholen. Die vinden in deze nieuwsbrief concrete tips om aan de slag te gaan.

Onderwijscommissie op bezoek in Eureka Onderwijs
De leden van de Vlaamse Onderwijscommissie zagen leerlingen met (computer)hulpmiddelen aan de slag in de Eureka school. Anny Cooreman bepleitte nog eens het recht op aanpassingen voor leerlingen met een ernstige leerstoornis. Nu is het nog te vaak een gunst. Lees het verslag in de Standaard.

Vul de enquête ‘Laptop in de klas’ in!
Meer dan tweehonderd ouders vulden de nieuwe enquête al in. Mocht je de vragenlijst nog niet beantwoord hebben, doe het dan nu. De resultaten helpen ons om verder te ijveren voor het recht op STICORDI-maatregelen.

Reageer in ons speciale forum
We openden een forum voor reacties en bedenkingen in verband met het recht op aangepaste ICT-hulpmiddelen. Zowel ouders, leerkrachten, begeleiders als de leerlingen zelf kunnen er hun vragen en opmerkingen posten.

nieuw op letop

STICORDI en ICT-hulpmiddelen, hoe zit dat nu eigenlijk?
De brochure ‘Dyslexiesoftware! En nu? - Inspiratiebron bij de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school stelt dat remediëren en compenseren hand in hand gaan.  En dat dispenseren of vrijstellen best een heel uitzonderlijke maatregel blijft.We zetten de belangrijkste aanbevelingen uit de brochure op een rij. De tekst illustreert hoe ICT-hulpmiddelen en dyslexiesoftware concreet passen binnen het continuüm van maatregelen.  Op het vlak van preventie, stimuleren, remediëren, differentiëren, compenseren en (uitzonderlijk) dispenseren.

in de letop-kijker

Checklist - Met mijn computer naar de klas
Deze checklist bevat een overzicht van mogelijke noden van de leerling. Er is ook aandacht voor zijn mogelijkheden. Daarnaast zijn er afspraken zowel over taakverdeling als over praktische regelingen. Bruikbaar, zowel voor basisonderwijs als secundair. Deze checklist is een onderdeel van de map 'De computer, mijn surfplank bij het leren'.

Handig werken met ADIBoeken en voorleessoftware
Start je nu met ADIBoeken? Als leerkracht, begeleider of ouder. Leer dan stap voor stap ADIBoeken handig gebruiken. Hoe installeer je een ADIBoek op je computer? Hoe gebruik je de sticks van Sprint en Kurzweil? Hoe kan je navigeren, lezen en schrijven in een ADIBoek? Op al deze vragen geven deze praktische fiches een antwoord.

Werken met voorleessoftware in de klas
Voorleessoftware helpt leerlingen met ernstige lees- en of spellingproblemen. Bij het schrijven en het lezen van tekst, maar ook bij het studeren. Tal van tips vind je in deze fiche uit de map 'Surfplank'. Bekijk ook de fiche met tips om de software remediërend in te zetten bij een groepje leerlingen.

we signaleren

De meerwaarde van ICT-hulpmiddelen bij dyslexie
Dit artikel van Hardenberg, Roetenberg en Kleintjens beschrijft de resultaten van een Nederlandse peiling. Men ondervroeg leerlingen/studenten, ouders, scholen en behandelaars. Het gebruik van ICT-hulpmiddelen blijkt een positieve invloed te hebben op de leerprestaties van kinderen. Het verbetert ook hun sociaal-emotioneel welzijn.

Handreiking bij inzetten Ict-hulpmiddelen
Handreiking bij het inzetten van ict-hulpmiddelen bij lezen en spellen in het s(b)o. In het kader van het masterplan dyslexie Nederland. Heel bruikbaar voor Vlaanderen. Ook hier is het motto: wacht niet met compenseren tot blijkt dat remediëren geen effect meer heeft! Voorleesprogramma’s zijn al vanaf een vroeg stadium goed in te zetten bij het lezen van teksten. Zodat de leerling zich kan richten op de inhoud van de tekst.

Uitspraak in verband met weigering gebruik dyslexiesoftware
In Nederland deed de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) recent een uitspraak in verband met dyslexiesoftware.  De school weigerde het gebruik van de software bij examens. De moeder van de jongen in kwestie legde dit voor. De commissie oordeelt dat een computer met voorleessoftware  de leerling in staat stelt de cijfers te halen die passen bij zijn werkelijke capaciteiten. In het oordeel zegt men dat de aanpassing redelijkerwijs kan worden gevraagd van de school. En dit voor alle leerlingen met dyslexie. Interessante lectuur!

Presentaties ‘Nationale Dyslexie Conferentie’ Nederland
Op 18 januari 2012 vond de ‘Nationale Dyslexie Conferentie’ plaats in Nederland. Bekijk de presentaties hier. We zetten de presentaties over ICT en dyslexie in de kijker.
Anny Cooreman, Eureka Leuven, belichtte met ‘ICT binnen het Vlaams onderwijszorgbeleid’ de onderliggende visie. En initiatieven die de implementatie van ICT-hulpmiddelen in het zorgkader van de school faciliteren.
Inge van Dommel ging uitgebreid in op de mogelijkheden die ICT biedt aan leerlingen in het algemeen en zorgleerlingen in het bijzonder.

Netty Locken en Marrith Hoenderken bespraken ‘Recente Nederlandse onderzoeken ICT bij dyslexie’. De effecten van ICT bij dyslexie wordt in Nederland een steeds vaker gekozen onderzoeksdomein.

agenda

Agenda maart 2012
Erkende organisaties kondigen hun activiteiten in verband met leerstoornissen en leerproblemen aan in onze agenda. Check de zesentwintig activiteiten in maart 2012.

STICORDI-maatregelen voor kinderen en jongeren met leerproblemen, hoe thuis toepassen?’
Infoavond op 28 februari in de CM, Kessel-Lo. Een organisatie van Sprankel. Luk Van Den Steen is lesgever aan de ArteveldeHogeschool en medeauteur van de brochure:’Aanpak van leerstoornissen op school en thuis STICORDI-maatregelen’

Hulpmiddelen bij dyslexie
Infoavond op 28 februari 2012 in het SIG, Destelbergen. Pieter Pessemier geeft de deelnemers praktische tips om het kind op weg te helpen. Een organisatie van SIG, in samenwerking met Sprankel Oost-Vlaanderen.

STICORDI op korte en lange termijn - rekenen en DCD of dyspraxie
Anny Cooreman zet Sticordi-maatregelen voor rekenen/dyslexie en DCD/dyspraxie op een rijtje. Aan de hand van praktijkgevallen en handige tips. Deze studiedag biedt concrete hulp bij het opstellen van individueel aangepaste maatregelen in de eigen schoolomgeving. Op 12 maart 2012 in het Provinciehuis Leuven. Een organisatie van Eureka Expert.

Ondersteuning en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het lager onderwijs
Een studiedag van Code Lessius op 19 maart 2012 te Antwerpen, voor leerkrachten en CLB-begeleiders. Dorien Schrauwen, logopediste en orthopedagoge, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius.

Vakantiecursus voor kinderen - Paasvakantie 2012
Eureka Onderwijs biedt opnieuw intensieve vakantiecursussen aan voor kinderen van het eerste leerjaar tot het derde jaar secundair. Taal, rekenen, vreemde talen, werken met computer en voorleessoftware (Sprint) komen aan bod.

 

in deze nieuwsbrief

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kan je hier kwijt!
De webmaster behoudt zich het recht om bijdragen te weigeren.

Uiterste datum inzendingen :
vóór 11 maart 2012.

Copyright © Die-'s-lekti-kus

inschrijven/uitschrijven