studiedag | Individueel rekentraject RekenTrapperS

Individueel traject met zicht op behalen van eindtermen rekenen
RekenTrapperS of RTS biedt krachtige modules aan voor leerlingen met nood aan een individueel rekentraject dat uitmondt in een getuigschrift eind basisonderwijs.

Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er kinderen die nood hebben aan extra differentiatie, meer zorg op maat en eigen tempo. Voor rekenen biedt RTS een orthodidactiek die heel toekomstgericht werkt aan de basisdoelstellingen van het rekenonderwijs.

De kinderen leren contextueel rekenen en contextueel rekenmateriaal als o.a. de lintmeter, geld, de vingers en getalkaarten gebruiken om via rekenend handelen te komen tot denkend rekenen. Zij leren verbanden exploreren via talrijke doe-activiteiten. Ze leren de rekentaal actief verwerken via het verwoorden en de peer-tutoring. Ze komen tot inzichtelijk rekenen op eigen tempo en op hoog niveau door de verticale opbouw van getalkennis en hoofdrekenen.

In destudiedag concentreren we ons achtereenvolgens op drie verschillendedoelgroepen. Deze studiedag geeft een helder zicht op het aanbod voor deeffectief rekenonderwijs van kinderen met rekenproblemen. De modules van RTSondersteunen zowel het individuelere aanbod in inclusief onderwijs als hetklasaanbod in buitengewoon onderwijs basisaanbod en type 2 en 3.

Deeerste doelgroep mikt op de jongste kinderen die nood hebben aan een globale aanpak. De doelen zijn hetaanleren en verbeteren van een goede werkhouding, het activeren van rekentaalen rekenbegrippen en exploreren van het getalbegrip tot 10. Voor hen heeft RTSeen remediëringsreeks die individueel of in kleine groepjes werkt op deverschillende doelen binnen het domein rekenen. Enkele onderdelen kunnen ookeind kleuterklas worden aangeboden bij kleuters met risico op leerachterstand enanderstalige kleuters.

Detweede doelgroep mikt op de groep kinderen die nood hebben aan een individuelertraject bij hoofdrekenen en getallenkennis tot 100 en tot 1000. Deze kinderenlopen vast in het traditionele rekenaanbod met splitsingen en brug. RTS biedteffectieve interventiemogelijkheden voor individuele kinderen of voor kleinegroepen. De kinderen krijgen dan een gemengd aanbod. Zij volgen het klastrajectvoor de domeinen maat en vorm en cijferen.

Dederde doelgroep mikt op kinderen die globaal voor rekenen dreigen uit te vallenvanaf het vierde leerjaar. RTS heeft een individuele leerlijn voor dezekinderen. Alle domeinen van het rekenen komen aan bod in 6 à 8 modules. Externehulpverleners en ouders kunnen met dit aanbod deel uitmaken van het ondersteunendeteam dat een individueel traject met zicht op het behalen van de eindtermenmogelijk maakt.

Lucas Hermans(logopedist, leerkracht wiskunde Eureka en ICT'er) legt de basisprincipes vanRTS uit aan de hand van concrete praktijksituaties en toepassingen.

Voor wie?

Voor wie zoekt naar een efficiënte aanpak vanrekenproblemen die kinderen leuk vinden.
Voor leerkrachten en directies die hetbasisaanbod rekenen in het buitengewoononderwijs willen optimaliseren.
Voor directies, zorgcoördinatoren, logo's enremedial teachers die individueel of op klasniveau in het gewoon onderwijs een effectief rekenaanbod willen realiseren voorkinderen met rekenproblemen.

Volg de intensieve reeks 'Rekencoach' als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan. Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Praktisch

Organisator: Eureka Leuven

Spreker: Sabine Hechtermans

Adres: Martelarenlaan 11A

3010 Leuven

België

Fiche organisatie

Diagnose: leerproblemen , leerproblemen

Domein: rekenen/wiskunde , rekenen/wiskunde

Type activiteit: studiedag

Doelgroep: CLB-medewerkers , CLB-medewerkers , leerkrachten , logopedisten , ouders , zorg-coördinatoren

Details

Prijs: € 121,00 euro

Type activiteit: studiedag

Startuur: 09u15

Startdatum: 14 dec 2018

Einduur: 15u45

Einddatum: 14 dec 2018

Aantal sessies:

Meebrengen: een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent; set speelkaarten; een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter); een schaar; velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje.

Inbegrepen: Koffie/thee, water, broodjeslunch